Warmińsko-Mazurski Klub Biznesu

Pomysł na powstanie Warmińsko-Mazurskiego Klubu Biznesu wyłonił się dzięki konkursowi „Loża Liderów” przeprowadzonemu przez „Gazetę Olsztyńską”
W 1993 roku czytelnicy „Gazety” w głosowaniu wybrali „Lożę” złożoną m.in. z przedsiębiorców. Wybrani biznesmeni uznali, że na terenie Warmii i Mazur należy stworzyć lobby gospodarcze. Tak zawiązała się grupa inicjatywna, do której należeli min. Andrzej Dowgiałło, Halina Lipka, Jan Radziemski. W rezultacie czego dwudziestu przedstawicieli olsztyńskich firm założyło stowarzyszenie pod nazwą Warmińsko – Mazurski Klub Biznesu.

WMKB swoją działalność zainicjował 5 sierpnia 1993 roku. Pierwszym prezesem został Jerzy Rejmont, szef firmy handlowej Chemia. Wspólne cele zrzeszonych przedsiębiorców to m.in.: chęć wymiany doświadczeń, stworzenia własnej reprezentacji, budowanie prestiżu, stworzenia form wspólnego działania i kształtowania opinii środowiska.

W listopadzie 1993 roku członkowie Klubu spotkali się z olsztyńskimi parlamentarzystami. Parę dni później wystosowano protest do wicepremiera i ministra finansów Marka Borowskiego. Dotyczył on wprowadzenia nowych stawek podatkowych od dochodów osobistych oraz podatku specjalnego.

W lutym 1994 roku członkowie po raz pierwszy spotkali się na Balu Biznesu, który odbył się w Hotelu Anders. Od tego czasu Bal stał się jednym z najważniejszych wydarzeń towarzyskich. W późniejszych latach w trakcie spotkań zaczęto organizować zbiórki pieniędzy na cele charytatywne. Gośćmi Balu Biznesu były takie gwiazdy, jak Adrianna Biedrzyńska, Elżbieta Zającówna, Krzysztof Piasecki, Hanna Śleszyńska. Piotr Gąsowski, Krzysztof Daukszewicz.

Od roku 1994 WMKB przyznaje tytuł „Osobowość Roku Warmii i Mazur”. Tytuł ten jest nadawany osobom, które mają na swym koncie zasługi na rzecz rozwoju oraz promowania naszego regionu.

Siedziba klubu mieści się w stylowym Hotelu Villa Pallas na ul. Żołnierskiej w Olsztynie.

Klub gościł:
Leszka Balcerowicza, Jerzego Kropiwnickiego – Szefa Rządowego Centrum Studiów Strategicznych, Marka Goliszewskigo – BCC, Grzegorza Kołodko, Longina Pastusiaka, Jolantę Kwaśniewską, Danutę Hübner, Bronisława Komorowskiego oraz Jerzego Buzka

Prezesi WMKB:
1993-1994 - Jerzy Ejmont
1994-1996 - Jan Radziemski
1996-1997 - Roman Kamiński
1997-1999 - Jan Radziemski
1999- obecnie - Henryk Kamiński

Nowy Statut WMKB (okno pop-up)