<< Powrót
Walne Zgromadzenie Członków WMKB 04.02.2008r.
Komplet dokumentów dostępny jest w sekretariacie WMKB
Olsztyn, 04 lutego 2008r.

Protokół z Walnego Zgromadzenia
Warmińsko – Mazurskiego Klubu Biznesu

Walne zgromadzenie odbyło się 04 lutego 2008r. w drugim terminie o godz. 16:15 w siedzibie WMKB w Villa Pallas (sali Klubowej).
Obecne były 22 osoby (lista obecności w załączniku nr 1)
Zgromadzenie rozpoczął Pan Prezes Henryk Kamiński, witając przybyłych i ogłaszając wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. Zgłoszona została kandydatura Pana Waldemara Klocka, która jednogłośnie została przyjęta.
Przewodniczący rozpoczął od przedstawienia porządku Zgromadzenia (załącznik 2).
Następnie poprosił o składanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej. Zgłoszono:
1. Zbigniewa Dąbkowskiego
2. Janusza Sikorę
3. Stanisława Tunkiewicz
W wyniku jawnego głosowania kandydaci zostali przyjęci.
Przewodniczący Waldemar Klocek poprosił Pana Kamińskiego o przeczytanie sprawozdania z działalności Zarządu WMKB (załącznik 3)
W następnej kolejności odczytane zostało przez Pana Skowrońskiego sprawozdanie z działalności Honorowego Sądu Koleżeńskiego (załącznik 4)
Pan Andrzej Niczuk odczytał protokół Komisji Rewizyjnej (załącznik 5)
Zgłoszona została jedna uwaga dotycząca Pani Komisarz: Czy Pani Hübner będzie obecna na Gali Osobowość Roku 2007? Odpowiedź brzmiała : TAK.
Jednogłośnie udzielone zostało Absolutorium dla Zarządu WMKB. (załącznik 6)
Przewodniczący rozpoczął wybory:
1. na Prezesa Zarządu.(załącznik 7)
2. na Członków Zarządu. (załącznik 8)
3. Komisji Rewizyjnej (załącznik 9)
4. Honorowego Sądu Koleżeńskiego (załącznik 10)
Członek Komisji Skrutacyjnej Pan Stanisław Tunkiewicz Przedstawił reguły głosowania w poszczególnych wyborach.


Kolejnym punktem Zgromadzenia było składanie wolnych wniosków i propozycji.
1. Zgłoszony został wniosek o zmianę Statutu WMKB (Statut obowiązujący i Statut z proponowanymi zmianami w załączniku 11, zostanie on również przesłany do Członków Klubu mailem. Członkowie mają czas na wniesienie uwag do następnego spotkania Członków Klubu, na którym odbędzie się głosowanie w sprawie przyjęcia nowego Statutu).
2. Zgłoszony został wniosek o powołanie Komisji do spraw Odznaczeń i Orderów, która będzie miała za zadanie wybranie członków Klubu, którzy będą zgłoszeni do wręczenia odznaczenia lub orderu.
Wniosek został jednogłośnie przyjęty. Przewodniczącym Komisji został Pan Waldemar Klocek, członkami Komisji zostali Panowie: Stanisław Tunkiewicz, Janusz Sikora oraz Przemysław Chojnowski.
3. Zgłoszony został wniosek o wręczenie dla WOPR w Giżycku reprezentowanego przez Pana Andrzeja Kurowickiego, obok statuetki Osobowości Roku także nagrody np. pieniężnej lub w postaci sprzętu.
Wniosek jednogłośnie został przyjęty. Rodzaj nagrody zostanie ustalony przez Zarząd w późniejszym terminie.
4. Zgłoszony został wniosek o wstąpienie WMKB w poczet Polskiego Przymierza Gospodarczego z siedzibą w Warszawie. Miało by to na celu otworzenie regionalnego rynku na rynek województwa mazowieckiego, zawarcie znajomości i kontaktów biznesowych.
Podjęto decyzję, że przez jakiś czas WMKB będzie obserwować rozwój Przymierza i ewentualnie za jakiś czas wniosek o wstąpienie w jego poczet zostanie poddany pod głosowanie ponownie.
5. Zgłoszony został również wniosek o rozszerzenie Zarządu WMKB o osobę Pana Stanisława Sosak.
Według obowiązującego Statutu Zarząd powinien mieć od 6 do 7 członków. Wybrany został Prezes i 6 członków Zarządu. Wobec tego wniosku nie przyjęto.


O godzinie 18:00 Walne Zgromadzenie zostało zakończone podziękowaniami dla „starego” Zarządu oraz gratulacjami i życzeniami powodzenia w 2-letniej kadencji dla nowo-wybranego Zarządu.
Walne Zgromadzenie zakończyło się podziękowaniami dla członków Klubu za przybycie oraz dla Komisji Skrutacyjnej za wykonaną pracę. Wszyscy zostali zaproszeni na Konferencję Pana Marcina Gienieczko, w której udział wezmą Wojewoda i Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego, a która odbędzie się 7 lutego o 17:45 w Villa Pallas.


Statut z proponowanymi zmianami:
statut wmkb - zmiany luty 2008.doc

<< Powrót